ČESKOSLOVENSKÝ VLČIAK-INFO

Československý vlčiak

Československý vlčiak je jedno z našich štyroch národných plemien. Krajina pôvodu je bývalé Československo, garantom jeho chovu je od roku 1993 Slovenská republika. História vzniku sa datuje v roku 1955. Československý vlčiak vznikol krížením nemeckého ovčiaka a karpatského vlka. Zásluhu na vyšľachtení plemena majú František Rosík zo Slovenska a Karel Hartl z Česka. Československý vlčiak sa vyznačuje pevnou konštitúciou, vytrvalosťou a odolnosťou. Reaguje rýchlo, má dobrú pamäť, je prispôsobivý, učenlivý, majiteľovi a rodine verný. Má predpoklady vyniknúť v športových aktivitách, je však aj vynikajúcim spoločníkom človeka. Je to temperamentný a aktívny pes s mimoriadne vyvinutými zmyslami a orientáciou v teréne. Obdivuhodný je harmonickosťou a ladnosťou pohybu, ľahkosťou nášľapu. Pre prácu s československým vlčiakom je potrebná dôsledná socializácia už od šteňacieho veku a dobrý vzťah so psovodom.

Prečo s preukazom pôvodu (PP)

Preukaz pôvodu je dokument vydaný plemennou knihou psov. Je v ňom uvedené meno psa, chovateľská stanica z ktorej pes pochádza, pohlavie a ostatné základné informácie o psovi. Dôležitou súčasťou je obvykle 5 – generačný rodokmeň predkov psa. PP je jediný vierohodný doklad o pôvode – čistokrvnosti psa. Do preukazu pôvodu sa zapisujú aj výsledky výstav, skúšok, bonitácie a pod. PP predstavuje záruku určitých vlastností daného plemena – či exteriérových, zdravotných, alebo povahových. Na činnosť chovateľa psov s PP dohliada Klub chovateľov. Chovateľ je v ňom zaregistrovaný a musí sa riadiť chovateľským poriadkom a dodržiavať chovateľskú etiku. Rodičia všetkých šteniat, ktoré dostávajú PP, musia pred zaradením do chovu preukázať svoje kvality. Ak
niekde kúpite šteňa bez PP, bude určite lacnejšie, ale nemáte vôbec žiadnu záruku, že jeho rodičia sú príslušníci daného plemena a často sa stáva , že keď takéto šteňa dospeje, vysnívané plemeno pripomína len veľmi vzdialene.

Zvod mladých

Zvod mladých je prehliadkou mladých jedincov vo veku od 3 mesiacov. Odborná komisia posudzuje exteriér jedinca s dôrazom na klady a nedostatky. Zvod mladých je akousi predprípravou na bonitáciu. Každý jedinec sa posudzuje v postoji, v pohybe, kontroluje sa chrup a u samcov semenníky. Jedinec je ohodnotený známkou nádejný, alebo veľmi nádejný.

Bonitácia

Bonitácia je odbornou chovateľskou činnosťou. Veková hranica u psov je min. 24 mesiacov, u sučiek min. 18 mesiacov. Na bonitácií sa posudzuje súlad jedinca so štandardom z hľadiska exteriéru a taktiež povahy. Úspešné absolvovanie bonitácie je základnou podmienkou pre zaradenie jedinca do chovu a je základom pre výber chovných párov. Platí po celý život jedinca. Na bonitácií sa jedincovi zmerajú proporcie tela, kohútiková výška, dĺžka ucha, dĺžka nohy …, posúdi sa celkový vzhľad a prípadné nedostatky, chyby, alebo vady sa zapíšu do bonitačnej karty. Druhá časť bonitácie je skúška povahy, kde sa hodnotí povaha daného jedinca. Na záver sa ohodnotí celkový súlad psa zahŕňajúc exteriér aj povahu so štandardom.

Skúška vytrvalosti psa (SVP)

Jednou zo základných vlôh československého vlčiaka je jeho vytrvalosť. Cieľom skúšky je vytvorenie podmienok pre sledovanie správnosti chovateľského úsilia smerujúceho k naplneniu štandardu plemena československý vlčiak. Na SVP sa môžu zúčastniť jedinci starší ako 1 rok. Základnou skúškou, potrebnou k uchovneniu československého vlčiaka, je SVP I. – trať dlhá 40 km. Pes absolvuje skúšku so svojím vodičom, ktorý môže ísť na bicykli, alebo bežať. Časový limit pre úspešné absolvovanie skúšky sú 4 hodiny. V prípade záujmu KCHČSV SR organizuje aj vyšší level skúšky a síce SVP II. – 70 km a SVP III. – 100 km. Pes je ohodnotený podľa dosiahnutého časového limitu známkou výborný, veľmi dobrý, alebo dobrý.

RTG vyšetrenie bedrových kĺbov

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou uchovnenia československého vlčiaka je vyšetrenie bedrového kĺbu na dyspláziu. Dysplázia bedrového kĺbu je choroba bedrového kĺbu, keď hlavica kĺbu presne nezapadá do kĺbovej jamky. Röntgen sa môže urobiť po prvom roku jedinca. Snímka sa posiela na vyhodnotenie posudzovateľovi dysplázie bedrových kĺbov, majiteľ psa potom obdrží certifikát s výsledkom. Dysplázia má viacero stupňov, od 0 (A) – výborne utváraný bedrový kĺb až po 4 (E) – ťažký stupeň dysplázie.

Výstava

Jedince sa na výstave posudzujú podľa veku v príslušných triedach zvlášť sučky a zvlášť psy. Posudzovatelia hodnotia jedinca v postoji aj v pohybe, hodnotia súlad so štandardom, kvalitu srsti, celkovú kondíciu psa a taktiež predvedenie. Na výstave sa jedincom kontroluje chrup, u psoch aj semenníky. Posudzovateľ stručne opíše psa v posudkovom liste a ohodnotí známkou, u mladých jedincoch sú známky nádejný a veľmi nádejný a u dospelých jedincoch známky výborný, veľmi dobrý, dobrý, poprípade dostatočný. Posudzovateľ môže psa z posudzovania diskvalifikovať, či už za nevhodné správanie, alebo v prípade keď pes typovo nezodpovedá štandardu.

Stretnutia

Klub organizuje každoročne okrem výstav, zvodov a bonitácií či skúšok vytrvalosti aj niekoľko spoločných stretnutí. Jedná sa o výcvikové víkendy, jednodňové poprípade aj viacdňové turistické akcie a jedno z najobľúbenejších stretnutí je letný výcvikový tábor.

Plán akcií na celý rok si môžete pozrieť na klubovej stránke www.csv.sk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.