Ako môžete uchovniť našich odchovancov

Keďže jedincov zaradených do chovu v rámci celej SR nie je veľmi veľa, naozaj by sme boli radi, keby čo najviac našich odchovancov resp.ich majiteľov súhlasili s uchovnením ich psíka/sučky, aby sa mohli ďalej zapájať v chove. Samozrejme v čistokrvnom chove s preukazom o pôvode, čo zahŕňa splnenie niekoľkých podmienok. Postup uchovnenia sme zhrnuli a hádam čo najzrozumiteľnejšie rozpísali v tomto článku:

Podmienky uchovnenia KCHČSV SR (poradie, v akom ich absolvujete je na vás, novinkou je, že bonitácia musí byť vykonaná ako posledná):
 • VÝSTAVA od triedy mladých (Klubová príp.Európska výstava organizovaná KCHČSV SR, prípadne špeciálna výstava slovenských národných plemien) Klubová a Európska výstava býva väčšinou počas letného výcvikového tábora počas jedného víkendu. Jedince sa na výstave posudzujú podľa veku v príslušných triedach zvlášť sučky a zvlášť psy. Posudzovatelia hodnotia jedinca v postoji aj v pohybe, hodnotia súlad so štandardom, kvalitu srsti, celkovú kondíciu psa a taktiež predvedenie. Na výstave sa jedincom kontroluje chrup, u psoch aj semenníky. Posudzovateľ stručne opíše psa v posudkovom liste a ohodnotí známkou, u mladých jedincoch sú známky nádejný a veľmi nádejný a u dospelých jedincoch známky výborný, veľmi dobrý, dobrý, poprípade dostatočný.
  IMG_7930_CO.jpg IMG_7986_CO.jpg11357104_628191893949610_5351331731102679674_o.jpg

……………….

 • vyhodnotenie RONTGENU BEDROVÝCH KĹBOV (v prípade záujmu je vítaný aj röntgen lakťov) Dysplázia bedrového kĺbu je choroba bedrového kĺbu, keď hlavica kĺbu presne nezapadá do kĺbovej jamky. Röntgen sa môže urobiť po prvom roku jedinca. Snímka bedier, ktorú Vám vyhotoví váš veterinár sa posiela na vyhodnotenie posudzovateľovi dysplázie bedrových kĺbov, majiteľ psa potom obdrží certifikát s výsledkom. Dysplázia má viacero stupňov, od 0 (A) – výborne utváraný bedrový kĺb až po 4 (E) – ťažký stupeň dysplázie. Všetky röntgeny pre naše plemeno vyhodnocuje jeden veterinárny lekár – MVDr. Karpjak v Prešove. Pre majiteľov z východného Slovenska odporúčam ísť na röntgen priamo k p. Karjpakovi, výsledok budú vedieť hneď a nemusia to posielať poštou. (MVDr. Ivan Karpjak, Veterinárna nemocnica Dúbrava, s.r.o., Bajkalská 28,080 01 PREŠOV
  Tel: 051 / 771 50 39). Ak sa rozhodnete ísť na röntgen k svojmu veterinárovi, overte si či s tým má dostatočné skúsenosti, pretože aj zle urobená snímka môže byť vyhodnotená s horším výsledkom ako v skutočnosti je!
 • SKÚŠKA VYTRVALOSTI PSA – SVP I. (beh 40 km, časový limit 4 hodiny) Jednou zo základných vlôh československého vlčiaka je jeho vytrvalosť. Cieľom skúšky je vytvorenie podmienok pre sledovanie správnosti chovateľského úsilia smerujúceho k naplneniu štandardu plemena československý vlčiak. Na SVP sa môžu zúčastniť jedinci starší ako 1 rok. Základnou skúškou, potrebnou k uchovneniu československého vlčiaka, je SVP I. – trať dlhá 40 km. Pes absolvuje skúšku so svojím vodičom, ktorý môže ísť na bicykli, alebo bežať. Časový limit pre úspešné absolvovanie skúšky sú 4 hodiny. V prípade záujmu KCHČSV SR organizuje aj vyšší level skúšky a síce SVP II. – 70 km a SVP III. – 100 km. Pes je ohodnotený podľa dosiahnutého časového limitu známkou výborný, veľmi dobrý, alebo dobrý.
  DSC_0589.JPGDSC_0018.JPG20130414_SVP_0431.jpg

 • BONITÁCIA + vypracovanie DNA profilu a test DM a DWARF (krv/ster sa odoberá priamo na bonitácii, povinné sú už aj testy na dedičné choroby (DM, DWARF) ktoré sa dajú spraviť z tej istej vzorky) Veková hranica u psov je min. 24 mesiacov, u sučiek min. 18 mesiacov. Na bonitácií sa posudzuje súlad jedinca so štandardom z hľadiska exteriéru a taktiež povahy. Úspešné absolvovanie bonitácie je základnou podmienkou pre zaradenie jedinca do chovu a je základom pre výber chovných párov. Platí po celý život jedinca. Na bonitácií sa jedincovi zmerajú proporcie tela, kohútiková výška, dĺžka ucha, dĺžka nohy …, posúdi sa celkový vzhľad a prípadné nedostatky, chyby, alebo vady sa zapíšu do bonitačnej karty. Druhá časť bonitácie je skúška povahy, kde sa hodnotí povaha daného jedinca. Na záver sa ohodnotí celkový súlad psa zahŕňajúc exteriér aj povahu so štandardom. DNA profil sa dá vytvoriť buď z odobratej vzorky krvi prípadne zo steru slín, dôveryhodnejšia je krv, ktorú odobere veterinár priamo po bonitácií, vzorka sa zašle do laboratória a majiteľovi príde poštou vyhotovený DNA profil a aj certifikáty – vyhodnotenie testov na DM, Dwarf.
  DSC_0745.JPGBellari zvod 3.jpg IMG_1396_CO.jpg

Čo to bude všetko bude cca stáť: akcia poplatok: ČLEN KLUBU/NEČLEN Klubová/Európska výstava 15€ / 25 €
SVP I. 17€ / 51 €
Bonitácia 7 € / 21 €
Vyhotovenie snímku RTG (orientačná cena) 50€ / 50 €
Vyhodnotenie snímku RTG (orientačná cena) 15€ / 15 €
DNA profil (orientačná cena) 38€ / 38 €
DM + Dwarf test 50€ / 50 €
SPOLU (orientačná cena) 192€ / 250 €
_____________________________________________________________________
Členský poplatok v Klube chovateľov čsv SR je 17 € na rok, študenti denného štúdia a dôchodcovia platia 1 € na rok.
Okrem povinných podmienok je tu ešte napríklad akcia ktorá sa volá ZVOD MLADÝCH organizovaný klubom vždy pred bonitáciu. Je to akási „predpríprava“ na bonitáciu, posudzujú sa tu mladé jedince, skontroluje sa chrup, odmeria sa výška, posúdi sa či je jedinec nádejný/veľmi nádejný. Zvod odporúčam hlavne z toho dôvodu, že ak sa na ňom zúčastníte v čase kedy bude mať jedinec všetky zuby a prípadne v budúcnosti by o zub prišiel, zvodová karta so zápisom plnochrupý bude dostatočný dôkaz o tom že zub mal a prišiel o neho pri úraze – že to nie je vrodená vada.
Ak by sa vám výstavy zapáčili, počas roka sa uskutočňuje niekoľko výstav organizovaných Slovenskou kynologickou jednotou, či už v Nitre, Bratislave, Veľkej Ide…. Kompletný kalendár si môžete pozrieť a vyhľadať si pre vás najideálnejší termín na stránke Slovenskej kynologickej jednoty: www.skj.sk. Na každú výstavu sa prihlasuje cca dva mesiace dopredu. Netreba zabúdať, že československý vlčiak, ako slovenské národné plemeno má na tieto medzinárodné výstavy zľavu – 50% z výstavného poplatku, takže platíte polovicu z poplatkov uvedených v propozíciách tej danej výstavy. Na výstave sa posudzujú jedince podľa veku, od triedy šteniat až po triedu veteránov.
_____________________________________________________________________
V prípade nejasností, alebo ak by ste niečo potrebovali viac vysvetliť, tak neváhajte napísať, radi pomôžeme so všetkým!
_____________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.