KCHČSV SR

Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej Republiky

Všetky potrebné informácie o KCHČSV SR nájdete na klubovej stránke www.csv.sk.

Činnosť klubu

Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky je samostatnou odbornou a spoločenskou organizáciou, ktorá združuje chovateľov, majiteľov a priaznivcov slovenského národného plemena psov uznávaného FCI, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, alebo majú na jej území dlhodobo trvalý pobyt.

V súčasnosti je klub členom Slovenského poľovníckeho zväzu, pričom svoju činnosť riadi podľa stanov registrovaných na MV SR. Prostredníctvom SPZ je klub členom SKJ a tým aj členom FCI.

Najvyšším orgánom KCHČSV SR je členská schôdza, ktorá sa spravidla zvoláva raz do roka. V období medzi dvoma členskými schôdzami je riadiacim orgánom klubu volený výbor klubu, ktorý je tvorený predsedom, I. a II. podpredsedom, tajomníkom, ekonómom klubu, hlavným poradcom chovu a hlavným výcvikárom. Štatutárnymi zástupcami klubu sú predseda, podpredsedovia a tajomník.

Kontrolným orgánom klubu je volená kontrolná a revízna komisia, ktorej úlohou je kontrolovať zabezpečovanie a plnenie cieľov klubu.Poradným orgánom výboru klubu je chovateľská komisia.

Prvoradou úlohou klubu je predovšetkým zabezpečovať chov čistokrvných psov. K tomuto cieľu dospeje klub plnením viacerých úloh:

– Prostredníctvom SKJ zabezpečuje garanciu plemena ČSV pred FCI.

– Organizuje a zabezpečuje cieľavedomú plemenitbu zameranú na udržanie, zlepšenie a spojenie vhodných vlastnosti psov.

– Zameriava sa na rozširovanie chovateľskej základne.

– Umožňuje odborné posúdenie psov na chovných zvodoch, bonitáciach a špeciálnych výstavách.

– Organizuje skúšky výkonu ČSV.

– Zabezpečuje zjednocovanie názorov a pohľadov na štandard a jeho vysvetľovanie.

– Zabezpečuje vedenie plemennej dokumentácie pre členov i nečlenov klubu v Plemennej knihe psov.

– Poskytuje poradenskú službu ohľadom chovu a výcviku ČSV.

– Predkladá návrhy na školenie rozhodcov exteriéru a výkonu.

– Spolupracuje doma i v zahraničí s kynologickými klubmi a chovateľmi ČSV. Taktiež spolupracuje s ďalšími organizáciami riadiacimi kynológiu.

– Schvaľuje predpisy súvisiace s chovom, bonitáciou a zápisom šteniat, výstavný poriadok a ďalšie predpisy.

– Pre svoje potreby vydáva informačný spravodaj. Zabezpečuje získavanie informácii o ČSV a jeho chovateľoch a súčasne ich informuje o plnení úloh, činnosti klubu a aj o činnosti chovateľov v zahraničí.

– Svoju činnosť zabezpečuje využívaním všetkých možností na samostatné financovanie, rešpektujúc platné nariadenia a zákony.

(zdroj: www.csv.sk)


B šteňatá.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.